KẾ HOẠCH Về việc tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Thứ năm - 17/10/2019 10:57

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH TRỊ

 

Số: 34 /KH-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thạch Trị, ngày 12  tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND huyện Thạch Hà về việc tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Ủy ban nhân dân xã Thạch Trị tổ chức thực hiện phong trào thi đua như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hành ảnh đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện.

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

- Đảm bảo tính liên tục và hiệu quả hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân phục vụ.

2. Yêu cầu

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng đoàn thể, tổ chức;

Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tổ chức chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

Phong trào phải được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến kinh nghiệm hay trong các phong trào thi đua.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đối tượng

- Tập thể: Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các thôn.

- Cá nhân: Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động.

2. Nội dung thi đua

2.1. Đối với tập thể: “thi đua xây dựng cơ quan văn minh, hiện đại xanh, sạch, đẹp”, nội dung thi đua gồm:

- Xây dựng, ban hành các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở;

- Thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị;

- thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dụng, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, nội dung thi đua gồm:

- Thực hiện chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính;

- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm;

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử;

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức lối sống;

- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc;

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, tổ chức.

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua    

1.1. Tiêu chuẩn chung

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

- Thực hiện có hiệu quả Quy chế văn hóa công vụ theo văn bản số 927/UBND-NV ngày 13/5/2019 của UBND huyện

1.2. Tiêu chuẩn cụ thể

a, Đối với tập thể:

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị

- Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn;

- Bám sát thực tiễn, nghiên cứu bổ sung kịp thời các hướng dẫn, tham mưu, xây dựng các nghị quyết, chương trình, đề án... ban hành các văn bản pháp luật, đề ra và thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy sự phát triển của cơ quan.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao, không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng;

- Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của địa phương.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, địa phương:

+ Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp xã;

+ Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ Nhân dân tốt hơn;

+ Ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng, đảm bảo hàng năm cắt giảm chi phí tối thiểu tuân thủ theo thủ tục hành chính.

          - Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

          - Xây dựng và giữ gìn cơ quan, văn minh hiện đại, xanh sạch đẹp theo quy định Quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan, trên địa bàn toàn xã.

          Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan để thu hút tập hợp sự tham gia của đội ngủ cán bộ, công chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b, Đối với cán bộ, công chức

  • Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:

          + Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; đeo phù hiệu, thẻ chức danh đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ;

          + Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả;

          + Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sữa chữa, khắc phục khi để xẩy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ;

          + Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          + Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động, trung thực, thẳng thắn, khách quan trong công tác tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  • Tinh thần thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm:

+ Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nổ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó;

+ Có tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc  qua loa, kém hiệu quả;

+ Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân;

+ Cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.

  • Thực hiện  chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử:

          + trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ;

          + Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng;

          + Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan;

          + Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng ghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng;

  • Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống:

          + Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành;

          + Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

          + Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ;

          + Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ;

          + Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội;

          + Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; lịch sự, nghiêm túc;

          - Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc:  

          + Khi thực hiện nhiệm vụ trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, nghiêm túc;

          + Trang phục phải phù hợp với tính chất công viêc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong mỹ tục của dân tộc;

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan.

2.2. Hình thức khen thưởng

2.1. Khen thưởng định kỳ hàng năm

Hàng năm, Hội đồng Thi đua - khen thưởng xã lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua làm cơ sở để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng cho các tổ chức, đoàn thể, thôn; thành tích của cá nhân trong phong trào thi đua được cộng vào thành tích chung trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm để xét chọn khen thưởng tại đơn vị.

2.2. Khen thưởng trong dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua

- Khen thưởng sơ kết: Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, đoàn thể, thôn tiến hành sơ kết, xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị Chủ tịch UBND xã, UBND huyện, UBND tỉnh tặng giấy khen.

- Khen thưởng tổng kết: Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể, các thôn tiến hành tổng kết, xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và lựa chọn cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và lựa chọn cho tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị Chủ tịch UBND xã, UBND huyện, UBND tỉnh, thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025:

1. Năm 2019: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua.

2. Năm 2022. Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể và các thôn tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025.

3. Năm 2025: Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể và các thôn tiến hành tổng kết Phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quốc khánh 02/9/2025).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND, UBMTTQ, các đoàn thể, các thôn căn cứ vào đặc điểm, tình hình của đơn vị mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và đồng thuận của toàn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua, tránh hình thức lãng phí. Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua về hội đồng thi đua khen thưởng xã để tổng hợp.

2. Các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng xã trên cơ sở được phân công theo dõi các đơn vị thôn có trách nhiệm theo dõi, giám sát và triển khai thực hiện phong trào thi đua ở các đoàn thể, lĩnh vực.

3. Văn hóa - thông tin chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn cho các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên mục, tăng cường thời lượng bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

4.  Văn phòng Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua. Hàng năm tham mưu UBND xã, tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào thi đua tại các thôn, đoàn thể, gắn với công tác kiểm tra cải cách hành chính; kiểm tra công vụ. Hướng dẫn tiêu chuẩn xét khen thưởng khi sơ kết, tổng kết phong trào; tham mưu tổ chức sơ kết, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Yêu cầu các thôn, các đoàn thể, cán bộ công chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có những gì vướng mắc, phát sinh các thôn, đoàn thể cán bộ công chức phản ánh về Văn phòng Nội vụ để được hướng dẫn, trường hợp vượt thẩm quyền, Văn phòng Nội vụ báo cáo Phòng Nội vụ huyện và UBND huyện xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;

- Thường vụ Đảng ủy;

- Thường trực HĐND;

- HĐ-TĐ - KT xã;

- CB, CC xã

- 7 thôn

- Lưu Vp UBND

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Công Hường                  

                                                                                                                              

 

                                                                                                     

 

 

 

 

Nguồn tin: VP cơ quan cấp xã:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây