QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Thạch Trị năm 2020

Thứ năm - 11/06/2020 15:27

 ĐẢNG BỘ HUYỆN THẠCH HÀ

ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH TRỊ

*

Số:  03-QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 

Thạch Tri, ngày 8 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Thạch Trị  năm 2020

 
 
 

Căn cứ Quy định số 680- QĐ/TU, ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Quy định 02-QĐ/HU ngày 06/7/2019 của Ban Thường vụ huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Thông báo số 71/TB-VPĐP ngày 06/5/2011 của Văn phòng Điều phối thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXXV- nhiệm kỳ 2020- 2025.

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạch Trị năm 2020 gồm các đồng chí có tên sau:

1

Đ/c

Nguyễn Hồng Loan, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

Trưởng ban

2

Đ/c

Nguyễn Công Hường, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

Phó ban trực

3

Đ/c

Phan Trọng Sơn, Phó bí thư TT Đảng ủy

Phó ban

4

Đ/c

Hồ Quốc Mai, Đảng ủy viên - Chủ tịch MTTQ xã

Phó ban

5

Đ/c

Nguyễn Công Long, Đảng ủy viên - Phó chủ tịch HĐND xã

Thành viên

6

Đ/c

Nguyễn Văn Ninh, Đảng ủy viên -  Phó chủ tịch UBND xã

Thành viên

7

Đ/c

Dương Đình Hòa, Đảng ủy viên - Trưởng công an xã

Thành viên

8

Đ/c

Đào Duy Sơn, Đảng ủy viên  - Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

Thành viên

9

Đ/c

Phan Hữu Nhâm, Đảng ủy viên - Chủ tịch hội nông dân

Thành viên

10

Đ/c

Hồ Văn Việt, Đảng ủy viên - Bí thư Đoàn Thanh niên

Thành viên

11

Đ/c

Phạm Thị Kỷ, Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội Phụ nữ

Thành viên

12

Đ/c

Nguyễn Văn Nguyệt, Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội CCB

Thành viên

13

Đ/c

Nguyễn Thị Hằng, Đảng ủy viên

Thành viên

14

Đ/c

Trương Thị Vinh, Kế toán ngân sách xã

Thành viên

15

Đ/c

Nguyễn Thị Vân, Địa chính NN- nông thôn mới

Thành viên

16

Đ/c

Dương Thị Mãi, Văn hóa

Thành viên

 

  Điều 2: Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xây dựng cơ chế hoạt động để tổ chức thực hiện nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020;

Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Đảng ủy xã Thạch Trị để giao dịch trong công tác.

Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 120-QĐ/ĐU ngày 17/02/2020 của Đảng ủy xã Thạch Trị.

Văn phòng Đảng ủy, công chức nông thôn mới, các chi ủy chi bộ và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy Thạch Hà;

- Ban chỉ đạo huyện;

- VP Điều phối XD NTM;

- Đảng ủy - HĐND - UBND xã;

- Như điều 3;

- Lưu VP Đảng ủy.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

  Nguyễn Hồng Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH TRỊ

BCĐ NÔNG THÔN MỚI

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 

Thạch Trị, ngày 08 tháng 6 năm 2020

         

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

(Theo Quyết định số 03-QĐ/ĐU ngày 08/06/2020

của Ban Thường vụ Đảng uỷ)

 

1. Đồng chí: Nguyễn Hồng Loan: Chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ban; chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí Thủy lợi, Trường học, Y tế, Quốc phòng an ninh, Thông tin truyền thông, Nhà ở dân cư, Giáo dục, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; trực tiếp chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Hồng Dinh; chỉ đạo các thôn Hồng Dinh và Bắc Dinh.

2. Đồng chí: Nguyễn Công Hường: Điều hành hoạt động của ban khi đồng chí trưởng ban ủy quyền. Trực tiếp điều hành vật liệu, phương tiện, kinh phí và tổ chức thực hiện toàn bộ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí Quy hoạch, Giao thông, Điện, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Văn hóa, Thu nhập, Tổ chức sản xuất, Môi trường và an toàn thực phẩm; phối hợp chỉ đạo thực hiện tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận Pháp luật; trực tiếp chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đồng Khánh; chỉ đạo các thôn Bắc Trị, Đồng Khánh và Đại Tiến.

3. Đồng chí: Phan Trọng Sơn: Chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị, công tác quản lý cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí Thông tin truyền thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Lao động việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; trực tiếp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các thôn Trần Phú và Toàn Thắng.

4. Đồng chí: Hồ Quốc Mai: Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, động viên hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện quy hoạch, kế hoạch, tích cực tham gia lao động xây dựng nông thôn mới; trực tiếp phụ trách thực hiện tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; phối hợp thực hiện tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận Pháp luật; trực tiếp chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Hồng Dinh.

5. Đồng chí Nguyễn Công Long: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng khu dân cư  nông thôn mới kiểu mẫu thôn Trần Phú; trực tiếp phụ trách thực hiện các tiêu chí Điện, Trường học và Giáo dục.

6. Đồng chí: Nguyễn Văn Ninh: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở thôn Toàn Thắng; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; Đề án thu gom và xử lý rác thải; trực tiếp chỉ đạo thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm.

7. Đồng chí Dương Đình Hòa: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở thôn Đại Tiến; bảo đảm an ninh trật tự -  an toàn giao thông, huy động lực lượng công an viên tham gia xây dựng nông thôn mới, trực tiếp tham mưu thực hiện tiểu tiêu chí 19.2 An ninh.

8. Đồng chí Đào Duy Sơn: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở thôn Bắc Dinh; điều động lực lượng thôn đội và dân quân tham gia lực lượng xung kích, tình nguyện lao động xây dưng nông thôn mới; trực tiếp tham mưu thực hiện tiêu chí Thủy lợi và tiêu chí 19.1 Quốc phòng.

9. Phan Hữu Nhâm: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở thôn Đại Tiến; chỉ đạo xây dựng tối thiểu 03 vườn mẫu đạt chuẩn; phối hợp thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; trực tiếp tham mưu thực hiện tiêu chí Tổ chức sản xuất, phối hợp thực hiện tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

10. Đồng chí Phạm Thị Kỷ: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và  khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Bắc Trị; tổ chức thực hiện phong trào “5 không, chỉ đạo 3 sạch”, đề án phân loại, xử lý rác tại gia, vệ sinh môi trường khu dân cư, xây dựng tối thiểu 02 vườn mẫu đạt chuẩn; trực tiếp tham mưu thực hiện tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, phối hợp thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

11. Đồng chí Nguyễn Văn Nguyệt: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở thôn Đại Tiến, chỉ đạo xây dựng tối thiểu 03 vườn mẫu đạt chuẩn; trực tiếp tham mưu thực hiện tiêu chí Thông tin truyền thông, phối hợp thực hiện tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

12. Đồng chí Hồ Văn Việt: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở thôn Đồng Khánh, chỉ đạo xây dựng tối thiểu 02 vườn mẫu đạt chuẩn; trực tiếp điều động Đội thanh niên xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới; trực tiếp tham mưu thực hiện tiêu chí Điện, đường điện thắp sáng làng quê, phối hợp thực hiện tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

13. Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Bắc Trị, phối hợp tham gia công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp thực hiện tiêu chí Thông tin truyền thông.

14. Đồng chí Trương Thị Vinh: Tham mưu xây dựng, huy động và bố trí ngân sách xây dựng nông thôn mới, kinh phí hoạt động của ban và các khoản chi khác phục vụ xây dựng nông thôn mới; trực tiếp tham mưu thực hiện tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, phối hợp thực hiện tiêu chí thu nhập, tiêu chí Tổ chức sản xuất; tham gia xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đồng Khánh.

15. Đồng chí Nguyễn Thị Vân: Tham mưu xây dựng các văn bản về xây dựng nông thôn mới (khung KH, báo cáo, công văn, biểu mẫu…) cho Ban chỉ đạo; chịu trách nhiệm quản lý tất cả các loại hồ sơ nông thôn mới; tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dưng nông thôn mới; trực tiếp tham mưu thực hiện tiêu chí Giao thông, phối hợp thực hiện tiêu chí Thủy lợi, tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tham gia xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Hồng Dinh.

16. Đồng chí Dương Thị Mãi: Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời đưa tin về phong trào xây dựng nông thôn mới, biểu dương gương người tốt, việc tốt; duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của xã; trực tiếp tham mưu thực hiện tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, Văn hóa, Hộ nghèo, Lao động việc làm, tham gia xây dựng nông thôn mới ở thôn Đại Tiến, .

Nơi nhận:

- Thường trực BCĐ nông thôn mới huyện;

- Văn phòng Điều phối NTM huyện;

- Các thành viên BCĐ;

- Lưu: VP ĐU; NTM.

T/M BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Hồng Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây