NGHỊ QUYẾT Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2019

Chủ nhật - 04/08/2019 20:38

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ THẠCH TRỊ

 

 
 
 

Số: 37/2019/NQ-HĐND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Thạch Trị, ngày 15 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn

và xây dựng nông thôn mới năm 2019

 

 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THẠCH TRỊ

KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG)

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xem xét Tờ trình số 05/TTr-UBND, ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội HĐND xã và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân xã,

QUYẾT NGHỊ:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi: Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thạch Trị.

2. Đối tượng áp dụng: Các thôn, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, chủ trang trại sản xuất kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Chính sách được hỗ trợ một lần cho các đối tượng đảm bảo các yêu cầu theo quy định của nghị quyết này.

2. Ngoài chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này, các đối tượng còn được hưởng các chính sách hỗ trợ theo các văn bản quy định của Trung ương, tỉnh, huyện đang còn hiệu lực nếu đủ điều kiện.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

 Nguồn ngân sách xã, nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Lĩnh vực trồng trọt

 1. Tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất rau, củ, quả trên cát tại các vùng quy hoạch Lối Léc thôn Đồng Khánh, Đồng Trằm, Trạng Dài thôn Bắc Dinh quy mô từ 2ha trở lên được hỗ trợ 100% giống.

2. Các thôn thực hiện mô hình sản xuất trình diễn giống lúa mới có quy mô từ 01đến 02ha theo Đề án sản xuất của UBND xã được hỗ trợ 100% tiền giống.

Điều 5. Lĩnh vực chăn nuôi    

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi lợn gia trại quy mô không quá 10 con/lứa xây dựng bể bioga thể tích tối thiểu 10m3 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/bể (không hạn chế số bể).

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi trâu, bò quy mô từ 10 con trở lên có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường được hỗ trợ 2.000.000 đồng.

3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi gà thương phẩm quy mô 1.000 con/lứa, tối thiểu 2 lứa/năm đảm bảo vệ sinh môi trường được hỗ trợ 1.000.000 đồng (hỗ trợ 1 lần/mô hình).

Điều 6. Lĩnh vực đánh bắt hải sản

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đóng mới hoặc mua mới tàu thuyền có công suất máy từ 90CV trở lên để đánh bắt hải sản được hỗ trợ số tiền 10.000.000 đồng/thuyền.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng mới kết cấu hạ tầng nuôi tôm trên cát nằm trong quy hoạch của UBND tỉnh quy mô từ 2ha trở lên được hỗ trợ số tiền 10.000.000 đồng.

Điều 7. Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới

1. Hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn

          Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có cửa hàng kinh doanh thương mại, dịch vụ hỗ trợ 2.000.000 đồng/cửa hàng tiện lợi đạt chuẩn và 500.000 đồng/cửa hàng tạp hóa đạt chuẩn.

          2. Hỗ trợ dời dọn, cải tạo tường rào, hiến đất, hiến cây và giải tỏa hành lang giao thông

a. Hộ gia đình, cá nhân hiến đất, dời dọn tường rào mở rộng đường giao thông và xây mới tường rào theo mẫu thiết kế của UBND xã được hỗ trợ 100% xi măng, gạch táp lô; hiến đất mở rộng đường giao thông, xây mới tường rào theo mẫu thiết kế của UBND xã được hỗ trợ 50% xi măng, gạch táp lô; cải tạo hàng rào cũ theo mẫu thiết kế của UBND xã được hỗ trợ 30.000 đồng/m.

b. Hộ gia đình, cá nhân hiến đất, dời dọn cổng nhà (xây kiên cố) và xây mới theo mẫu thiết kế của xã được hỗ trợ 5.000.000 đồng/cổng; đối với các công trình xây dựng khác hỗ trợ 100% vật liệu.

c. Hộ gia đình, cá nhân hiến đất, chặt cây, đào gốc, dời dọn tường rào hoặc công trình xây dựng khác để mở rộng đường giao thông được hỗ trợ 100% kinh phí thuê máy cưa, máy đào.

          3. Hỗ trợ cải tạo vườn tạp, hàng rào xanh, cây xanh

a. Tất cả hộ nghèo trong toàn xã, các hộ dân thuộc 03 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (Bắc Dinh, Bắc Trị và Trần Phú) và các tiểu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của các thôn được hỗ trợ 100% kinh phí thuê máy cưa, máy đào cải tạo vườn tạp.

b. Hỗ trợ 100% vật liệu xây bồn hàng rào xanh và 100% cây xanh trồng trên các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm do BCĐ nông thôn mới xã quy định.

4. Xây dựng đường giao thông phục vụ sản xuất nông, ngư nghiệp; đường trục thôn, ngõ xóm

a. Các thôn làm đường bê tông phục vụ sản xuất nông, ngư nghiệp đạt chuẩn theo quy định (tối thiểu nền rộng 5m; mặt bê tông rộng 3m, dày 0,14m) hỗ trợ 50.000.000 đồng/km; làm đường nội đồng bằng vật liệu xô bồ đạt chuẩn (tối thiểu nền rộng 5m; mặt rộng 3m, dày 0,2m) hỗ trợ 20.000.000 đồng/km.

b. Các thôn mở rộng nền đường, nắn đường, xây bó bằng xây gạch táp lô xã hỗ trợ 100% gạch táp lô và xi măng (các tuyến đường do Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã quy định).

5. Rãnh, mương thoát nước 2 bên đường trục thôn, ngõ xóm trong quy hoạch nông thôn mới

Các thôn xây mới mương, rãnh thoát nước trên các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm theo quy định hỗ trợ 100% vật liệu

6. Hỗ trợ khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

a. Thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thành trong năm được tỉnh công nhận được hỗ trợ 30.000.000đồng/thôn.

 b. Hộ gia đình xây dựng vườn mẫu hoàn thành trong năm được tỉnh công nhận được hỗ trợ 3.000.000đồng/vườn.

7. Hỗ trợ xây dựng cổng làng, khu thể thao thôn

a. Các thôn xây dựng cổng làng theo thiết kế và đúng địa điểm quy định của xã được hỗ trợ 30.000.000 đồng/cổng.

b. Hỗ trợ 20.000.000 đồng cho các thôn Bắc Trị, Trần Phú xây dựng khu thể thao thôn đạt chuẩn. Các thôn còn lại (Đồng Khánh, Hồng Dinh, Đại Tiến, Toàn Thắng) hỗ trợ 10.000.000 đồng/khu/thôn.

8. Hỗ trợ xử lý rác thải, dời dọn và xây mới công trình vệ sinh

a. Hỗ trợ các tổ thu gom và xử lý rác thải 500.000 đồng/tổ/tháng để xử lý rác thải sinh hoạt (trước khi lò xử lý rác thải Trị - Lạc đi vào hoạt động).

b. Hộ nghèo, hộ cận nghèo dời dọn công trình vệ sinh (01 ngăn, 02 ngăn) và xây mới công trình vệ sinh tự hoại được hỗ trợ 1.000.000đồng/hộ.

                     

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện nghị quyết này.

2. Xây dựng dự toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách, tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định.

3. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho người dân biết và tích cực thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

4. Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kịp thời để đảm bảo phát huy hiệu quả của nghị quyết.

5. Kiểm tra việc thực hiện chính sách; phát hiện và đề xuất những chính sách cần sửa đổi để bổ sung trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định.

Điều 9. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ

Tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới theo quy định. Quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả,  và thanh, quyết toán đúng quy định hiện hành.

Điều 10. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Thạch Trị khóa XIX, kỳ họp thứ 8 (Bất thường) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- UBND huyện;

- TTĐảng uỷ,TT HĐND,UBND, UBMTQ xã;

- Các đại biểu HĐND xã;

- Các Trưởng đoàn thể, CBCC cấp xã;

- Lãnh đạo các thôn;

- Lưu: VPUBND.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Loan

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây