BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ thời gian tới.

Thứ năm - 11/06/2020 15:25
Xã Thạch Trị thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong 5 tháng đầu năm 2020 có nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch covid- 19 đã ảnh hưởng đến phong rào ra quân tập trung của các thôn. Tuy vậy, Ban chỉ đạo nông thôn mới xã đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, nhân dân đồng thuận tích cực thực hiện cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên nên đã đạt được một số kết quả, cụ thể như sau

   ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH TRỊ

 BCĐ CTMTQG XÂY DỰNG

 NÔNG THÔN MỚI

*

Số: 01- BC/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thạch Trị, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

5 tháng đầu năm và nhiệm vụ thời gian tới.

 

Xã Thạch Trị thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong 5 tháng đầu năm 2020 có nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch covid- 19 đã ảnh hưởng đến phong rào ra quân tập trung của các thôn. Tuy vậy, Ban chỉ đạo nông thôn mới xã đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, nhân dân đồng thuận tích cực thực hiện cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên nên đã đạt được một số kết quả, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

Chuẩn bị tốt các nội dụng phục vụ cuộc tổng kết nông thôn mới năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020; xây dựng khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tổ chức làm việc với Tổ công tác, Tổ thực thi thôn Đồng Khánh, Hồng Dinh thống nhất khung kế hoạch xây dựng khu dân cư mẫu; kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới xã; kiểm tra, lập phương án, dự toán 11 vườn mẫu đăng ký hoàn thành trong năm 2020, …

HĐND xã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 17/01/2020 về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2020

2. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn.

 Tổ chức tập huấn quy trình sản xuất bánh đa nem đảm bảo vệ sinh ATTP và xây dựng thương hiệu OCOP cho 27 tổ viên và người lao động trong tổ hợp tác sản xuất bánh đa nem.

3. Kết quả phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế.

 Thành lập mới 01 mô hình sản xuất bánh đa nem tại thôn Trần Phú. Tổng số mô hình trên địa bàn toàn xã đến nay: 61 mô hình, trong đó có 16 mô hình lớn, 16 mô hình vừa, 29 mô hình nhỏ; phát triển kinh tế vườn hộ tiếp tục được người dân hưởng ứng và triển khai thực hiện.

4. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

Tiếp tục thi công tuyến đường qua trung tâm xã chiều dài 2,32km, thi công công trình đường vào di tích lịch sử Miếu ao, đường từ Quốc lộ 15B đi Đồng Khánh, đường giao thông nội đồng và cầu qua khe thôn Trần Phú từ nguồn vốn cấp trên, đắp phụ 4,8km lề đường tại thôn Hồng Dinh; Nạo vét 27,7km tại các thôn phục vụ sản xuất, nạo vét các tuyến mương tiêu úng tại thôn Hồng Dinh; Làm mới hơn 3km đường điện thắp sáng làng quê từ nguồn đóng góp của con em xa quê, các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp; hoàn thiện công trình nhà học 02 tầng 02 phòng và bếp ăn bán trú trường Mầm non từ nguồn vốn đầu tư của cấp trên; thi công công trình nhà vệ sinh giáo viên, nâng cấp sân trường tại trường Tiểu học, công trình nhà vệ sinh giáo viên và học sinh, sữa chữa dãy nhà học 02 tầng trường THCS tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng từ ngân sách huyện hỗ trợ.

5. Kết quả ra quân chỉnh trang nông thôn và kết quả tài trợ đỡ đầu, hiến đất hiến cây; phân bổ nguồn vốn nông thôn mới :

* Kết quả chỉnh trang nông thôn:

Huy động 4.541 lượt người thực hiện chỉnh trang khu dân cư, kết quả: cải tạo 15 vườn tạp (Bắc Trị 01 vườn, Đồng Khánh 8 vườn, Hồng Dinh 6 vườn); giúp đỡ xây dựng 02 vườn mẫu (Bắc Dinh 02 vườn); trồng mới 465 cây xanh; phát quang, giải tỏa 4,3 km hành lang đường giao thông, lát gạch block tại khuôn viên nhà văn hóa thôn Đồng Khánh, Hồng Dinh; di dời 04 công trình chăn nuôi ( Đồng Khánh 01, Hồng Dinh 03); dời dọn 16 hố xí 01 ngăn tại thôn Hồng Dinh, ngoài ra các thôn huy động nhân dân dọn vệ sinh môi trường, làm cỏ chăm sóc cây hàng rào xanh và thảm hoa trên các tuyến đường giao thông.

* Phân bổ nguồn vốn: Phân bổ nguồn vồn nông thôn mới năm 2020 số tiền 1.626 triệu đồng (trong đó nguồn đầu tư phát triển 1.406 triệu đồng và nguồn sự nghiệp 220 triệu đồng).

6. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Mặc dù BCĐ đã thường xuyên đôn đốc tuy nhiên do UBND xã chậm cung ứng vật liệu, các Tổ công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, các Tổ thực thi không bố trí được công việc; ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên kết quả thực hiện nông thôn mới đạt thấp.

- Tiến độ chỉnh trang khu dân cư, vườn hộ còn chậm, bộ mặt nông thôn chưa thay đổi nhiều. Một số tuyến đường trồng cây hàng rào xanh, cây bóng mát thiếu chăm sóc nên bị chết nhiều. Hệ thống rãnh thoát nước dân cư một số thôn chưa được quan tâm nạo vét dẫn đến tiêu thoát nước trong khu dân cư một số thôn chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là ở thôn Hồng Dinh  và trên tua tuyến Trung ương kiểm tra.

- Mặc dù UBND xã đã thường xuyên đôn đốc nhưng đến nay 6/7 thôn chưa triển khai nhận xi măng làm đường giao thông theo kế hoạch, thôn Toàn Thắng nhân xi măng nhưng chưa triển khai làm.

- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt thấp (hơn 73%) nhưng công tác tuyên truyền, vận động người dân mua thẻ chưa thường xuyên, sâu rộng.

- Các vườn mẫu đăng ký hoàn thành trong năm khối lượng thực hiện đang còn rất nhiều nhưng các đoàn thể cấp xã chưa chủ động hướng dẫn, giúp đỡ các hộ thực hiện.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Xây dựng NTM, các Tổ công của Ban chỉ đạo, trực tiếp sâu sát từng thôn, từng tiêu chí. Thường xuyên tuyên truyền, nêu gương các cá nhân, tập thể, hộ gia đình điển hình về xây dựng NTM.

2. Tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, tổ chức ra quân thường xuyên, liên tục quyết tâm xây dựng các thôn Đồng Khánh, Hồng Dinh về đích khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020, giữ vững và nâng cao mức độ đạt chuẩn ở 3 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Bắc Dinh, Trần Phú và Bắc Trị, các thôn Đại Tiến, Toàn Thắng phấn đấu đạt trên 7 tiêu chí và hoàn thành tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, chỉnh trang, cải tạo vườn tạp gắn với phát triển kinh tế vườn hộ.

3. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các thôn Đồng Khánh, Hồng Dinh và hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Giải ngân nguồn nông thôn mới kịp thời, sử dụng đúng mục đích để phát huy hiệu quả nguồn vốn.

4. Hướng dẫn hộ ông Nguyễn Đình Dung xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh cho sản phẩm sứa ép trình Hội đồng thẩm định sản phẩm OCOP huyện thẩm định, hướng dẫn THT sản xuất bánh đa nem xây dựng ý tưởng cho sản phẩm bánh đa nem xã Thạch Trị.

3. Kế hoạch thực hiện cụ thể từng tiêu chí:

* Tiêu chí giao thông: Làm mới 5,08km đường giao thông nông thôn theo chính sách hỗ trợ xi măng của các cấp; xây mới tối thiểu 4km rãnh thoát nước theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 17/01/2020 của HĐND xã.

* Tiêu chí Điện: Tiếp tục di dời cột điện ảnh hưởng hành lang giao thông, nâng cấp, thay thế đường dây sau công tơ đối với các hộ chưa đảm bảo; tiếp tục đề xuất Điện lực Thạch Hà thay thế trạm biến áp thôn Đại Tiến để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân.

* Tiêu chí Trường học: Thi công công trình khối nhà phục vụ học tập, nhà tập đa năng, lò xử lý rác tại trường THCS Văn Trị từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và nguồn huy động đóng góp của phụ huynh học sinh.

* Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa: Xây mới nhà văn hóa đa năng của xã từ nguồn cấp trên hỗ trợ; hoàn thiện khuôn viên sân vận động thôn Đồng Khánh, Hồng Dinh và Đại Tiến; làm mới nhà kho, nhà vệ sinh tại nhà văn hóa thôn Đồng Khánh từ nguồn ngân sách xã và nguồn xã hội hóa.

* Tiêu chí thu nhập: Tiếp tục tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chuyển đổi đối tượng chăn nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi, chú trọng sản xuất vườn hộ, đẩy mạnh sản xuất vụ Đông, nhân rộng các mô hình kinh tế hiện có...

* Tiêu chí y tế: Vận động người dân mua thẻ bảo hiểm y tế để đạt tối thiểu 90%.

* Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm môi trường nhất là môi trường trong chăn nuôi; thường xuyên kiểm tra, phân loại rác thải tại các thôn Trần Phú, Bắc Trị, Bắc Dinh và tiếp tục triển khai các thôn còn lại; có giải pháp và tiếp tục đề xuất cấp trên về nguồn nước sinh hoạt của một số hộ dân tại thôn Đại Tiến;  chăm sóc cây xanh, cây hàng rào xanh hiện có và trồng mới, trồng bổ sung đối với các tuyến chưa có hoặc chưa đảm bảo yêu cầu.

* Tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

- Đối với các thôn Trần Phú, Bắc Trị và Bắc Dinh: Chú trọng chỉnh trang cảnh quan môi trường đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp; tiếp tục tổ chức sản xuất 100% vườn hộ; trồng bổ sung cây xanh, cây hàng rào xanh, thảm hoa đối với các tuyến đường chưa đạt yêu cầu và chăm sóc cây hiện có; mở rộng các tuyến đường giao thông (thôn Bắc Trị); xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nhất là môi trường trong chăn nuôi; thường xuyên nạo vét các tuyến mương, rãnh thoát nước hiện có và rà soát làm mới các tuyến rãnh thoát nước theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 17/01/2020 của HĐND xã; sắp xếp, chỉnh trang nhà ở  ...

- Đối với các thôn Đồng Khánh, Hồng Dinh: Vận động nhân dân tập trung sắp xếp nhà ở, chỉnh trang sản xuất vườn hộ, di dời, che chắn công trình chăn nuôi; giải phóng hành lang đường giao thông, mở rộng lề đường, xây mới nhà kho, nhà vệ sinh tại khuôn viên nhà văn hóa thôn Đồng Khánh, hoàn thiện sân vận động thôn, vận động người dân mua thẻ bảo hiểm y tế đạt tối thiểu 95% và thực hiện các nhiệm vụ khác theo khung kế hoạch đảm bảo đến 30/10/2020 hoàn thành 10/10 tiêu chí xây dựng khu dân cư mẫu

- Đối với các thôn Đại Tiến, Toàn Thắng: Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải; chỉnh trang sản xuất vườn hộ; mở rộng nền đường, làm mới đường giao thông theo kế hoạch đã đăng ký; trồng mới cây xanh, cây hàng rào xanh và chăm sóc cây trồng hiện có ...

- Vườn mẫu: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giúp đỡ bằng ngày công thực hiện phấn đấu 11/11 vườn đạt chuẩn; củng cố các vườn đã đạt chuẩn, đặc biệt chú trọng các vườn đã xuống cấp.

* Đối với các tiêu chí khác: Tập trung củng cố đảm bảo đạt chuẩn bền vững tiêu chí.

 

Nơi nhận:

- TT BCĐ NTM xã;

- Tổ trưởng các Tổ công tác;

- Các Tổ thực thi;

- Lưu: VPĐU, NTM.

T/M BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Loan

 

 

 

Nguồn tin: TT BCĐ NTM xã:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây