KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Thứ hai - 23/12/2019 14:04

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH TRỊ

 
 
 

Số:     /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thạch Trị, ngày    tháng    năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng

 kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

 

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và địa hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi hành động cách mạng sâu rộng trong quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Thực hiện kế hoạch số 153/KH-UBND-NV ngày 29/11/2019 của UBND huyện Thạch Hà về phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. UBND xã Thạch Trị ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực chào mừng, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát huy sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh;

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về tầm ý nghĩa quan trọng về 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam,đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tổ chức thành công và đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống;

- Tổ chức các hoạt động thi đua, kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, tạo sự lan tỏa sâu rộng và có tác dụng giáo dục sâu sắc, làm chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, các ngành, các thôn; thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia.

II. NỘI DUNG THI ĐUA.

1. Tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xã về đích nông thôn mới.

2. Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2020 “về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

3. Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 90 năm quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương phát động.

4. Phấn đấu 100% chi bộ đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ;

5. Đảng bộ xã đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đúng tiến độ kế hoạch đề ra;

6. Mổi cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không có tập thể, cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên;

7. Xã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân;

8. Phấn đấu xây dựng ít nhất 01 khu dân cư mẫu; 05 vườn mẫu;

9. Triển khai, khởi công xây dựng các công trình, thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

10. Triển khai, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

11. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân.

III. THỜI GIAN THI ĐUA

Chia thành 3 đợt, (đợt 1 từ ngày 15/11/2019 đến 03/02/2020; đợt 2 từ ngày 03/02/2020 đến ngày 02/9/2020; đợt 3 từ ngày 02/9/2020 đến ngày 22/12/2020) cụ thể như sau:

1.Đợt 1 ngày 01/12/2019 đến ngày 03/02/2020

- Đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019;

- Phấn đấu xã về đích nông thôn mới vào ngày 13/12/2019

- Phấn đấu Quý 1 năm 2020; thu ngân sách đạt 15-20%; đổ lề và làm mới đường giao thông nông thôn 15% KH;

- Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Đảng quang vinh” vào dịp tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng;

- Tổ chức kết nạp đảng viên mới; trao huy hiệu Đảng đợt 03/03/2020; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công, l ão thành cách mạng; tặng quà cho cán bộ đảng viên 70 năm tuổi đảng trở lên;

- Có ít nhất 75% cán bộ đảng viên tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 90 năm quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương phát động;

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu công dân nhập ngũ;

- Tổ chức hội nghị biểu dương “người lao động giỏi, lao động sáng tạo”

- Đảng ủy tổ chức lễ kỷ niệm, gặp mặt ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...tạo khí thể vui tươi, phấn khởi chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý năm 2020.

2.Đợt 2 từ ngày 03/02/2020 đến ngày 02/09/2020

- Xây dựng, tổ chức gắn biển tên các công trình mang ý nghĩa chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, (xã có 01 công trình hoặc phần việc chào mừng).

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn xã để góp phần phấn đấu xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 - Phấn đấu Quý 2 năm 2020; thu ngân sách đạt 50,95%; đổ lề và làm mới đường giao thông nông thôn 70% KH;

- Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025;

- Thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh nhân Ngày thương binh - liệt sỹ.

3. Đợt 3 từ ngày 02/9/2020 đến ngày 22/12/2020

- Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.

- Phấn đấu xã, mổi chi bộ ít nhất 1-2 mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh; gia đình chính sách; gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1.Đối tượng thi đua

a, Tập thể: Các chi bộ, thôn, các đoàn thể, các hộ gia đình.

b, Cá nhân: Cán bộ, đảng viên, công chức, nông dân và người lao động trong toàn xã.

2. Tiêu chuẩn thi đua:

Tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt các nội dung thi đua theo kế hoạch này, cụ thể:

1.Đối với xã:

- Có 01 công trình trị giá 01 tỷ đồng trở lên và 01 phần việc thiết thực (có địa chỉ cụ thể, gắn biển chào mừng), có thêm ít nhất 01 khu dân cư dân cư kiểu mẫu, 8-10 vườn mẫu;

Tổ chức kết nạp 05 đảng viên;

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh; lão thành cách mạng; cán bộ đảng viên 70 năm tuổi Đảng trở lên, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tham gia các phong trào do huyện, tỉnh tổ chức đạt kết quả cao.

Có ít nhất từ 2-3 mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (có địa chỉ, nội dung cụ thể).

2. Đối với các thôn

Các thôn có ít nhất 01 phần việc ý nghĩa, thiết thực (có địa chỉ cụ thể);

3. Đối với cá nhân

a, Đối với cán bộ, công chức: Tham gia, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ở cơ quan và ở thôn.

b, Đối với hộ gia đình, Đảng viên, nông dân:

Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do địa phương; thôn phát động; hiến công; hiến kế, hiến tài sản phục vụ lợi ích xã hội, cộng đồng dân cư;

3. Hình thức khen thưởng

 1. Sơ kết: UBND xã tiến hành sơ kết biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề nghị chủ tịch UBND xã, chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

2. Tổng kết: UBND xã tiến hành tổng kết, lựa chọn những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gắn với tổng kết biểu dương, khen thưởng, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng gắn với tổng kết năm 2020.

Không khen thưởng cho những tổ chức không phát động thi đua, không đăng ký thi đua.

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Chủ tịch UBND xã tổ chức phát động phong trào thi đua, chủ động xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua thiết thực, lựa chọn những công việc, công trình cụ thể để chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII  hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, năm 2020. Tổ chức đăng ký thi đua theo đợt gửi về thường trực Hội đòng Thi đua - Khen thưởng xã (đợt một trước ngày 04/12/2019, đợt 2 trước ngày 12/3/2020, đợt 3 trước ngày 13/10/2020). Kết thúc đợt thi đua tổ chức đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

2. Đảng ủy, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã phối hợp chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứngđợt thi đua; phát hiện, giới thiệu và nhân rộng các nhân tố mới từ phong trào thi đua.

3. Văn hóa thông tin đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua, tăng thời lượng phát sóng; chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền những thành quả của phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể cá nhân điển hình tiến tiến, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

4. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, thôn theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện; Tham mưu sơ, tổng kết biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ảnh về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xã để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét./.

 

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- Hội đồng TĐ-KT huyện;

- Các ban, phòng, ngành, MTTQ, các đoàn thể;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Công Hường

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: VP cơ quan cấp xã:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây