Trang thông tin điện tử xã Thạch Trị huyện Thạch Hà

http://xathachtri.hatinh.gov.vn


KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃTHẠCH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Số:    /KH-UBND

     Thạch Trị, ngày  16  tháng 01 năm 2020

     

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2020

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2019. Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2020. Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2020. UBND xã Thạch Trị ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2020 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          a. Đối với công táckiểm soát TTHC

          - Thực hiện tốt công tác công bố, công khai TTHC theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện TTHC.

          - Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn xã.

          - Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC; đảm bảo quyền giám sát việc giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận và xử lý đúng quy định các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

          - Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định về thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC không cần thiết, không phù hợp; góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của xã nhà.

          - Rà soát, đánh giá để hoàn thiện các nội dung quy định về thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; coi việc rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện TTHC là nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan, địa phương và mỗi cán bộ công chức, khi được phân tiếp nhận, giải quyết TTHC.

- Tuyên truyền hoạt động kiểm soát TTHC để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; cũng cố niềm tin, sự đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác cải cách TTHC.

          b.Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn xã.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

          2. Yêu cầu

          a.Đối với công tác kiểm soát TTHC

          - Công tác kiểm soát TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả, đúng thời gian quy định.

          - Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã phải được cập nhật công bố, thường xuyên và được công khai bằng nhiều hình thức nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân tổ chức tiếp cận thực hiện.

- Thực hiện đầy đủ, chất lượng, đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soátTTHC theo quy định; trong đó chú trọng, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

          - Phân công công việc hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng, đoàn thể, công chức phụ trách và xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm.

          b. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

          Khắc phục những tồn tại hạn chế năm 2019; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước từ cấp xã trở lên.

Thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến kết hợp với bưu chính công ích; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giải quết thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.

          II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

          Các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và thời gian, sản phẩm hoàn thành theo Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

          III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

          1. Căn cứ Kế hoạch này các trưởng đoàn thể, cán bộ công chức có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp để triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

2. Văn phòng HĐND - UBND theo dõi, đôn đốc, việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND xã, văn phòng UBND theo quy định.

          3. Kế toán ngân sách có trách nhiệm cân đối ngân sách, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát TTHC của xã theo quy định hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh, đề xuất hướng xử lý về Ủy ban nhân dân xã (qua Văn phòng UBND xã) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân huyện (b/c);

- Phòng Nội vụ; Trung tâm HCC;

- Thường vụ Đảng ủy,TT HĐND xã;

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Các, ban ngành trên địa bàn xã;

- 7 thôn;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hường

 

         

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch  số:06 /KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của UBND xã Thạch Trị)

 

 

TT

Nội dung công việc

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Dự kiến sản phẩm

Thời gian thực hiện

I

Rà soát các văn bản có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh

111

Chủ tịch UBND xã, các ban ngành

Có lien quan có biện pháp đảm bảo định kỳ 6 tháng/lần thực hiện việc đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC tại địa phương, Kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND

Văn phòng HĐND&UBND xã; Công chức tư pháp và đơn vị có liên quan.

-Thông báo lịch đối thoại cụ thể;

-Tổ chức việc đối thoại theo lịch

 

 

Định kỳ 6 tháng/lần năm 2020

 

2

Kịp thời có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, công chức có liên quan để xẩy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND

Văn phòng HĐND&UBND xã; Công chức tư pháp và đơn vị có liên quan.

-Phiếu xin lỗi công dân đối với các trường hợp chậm trễ trả kết quả giải quyết TTHC (nếu có);

-Phê bình kỷ luật cán bộ gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết TTHC (nếu có)

Thường xuyên trong năm 2020

3

Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 trên địa bàn xã

Văn phòng HĐND- UBND xã

Các cán bộ công chức

Kế hoạch của UBND xã về rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 trên địa bàn xã

Quý I/2020

4

Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 trên địa bàn xã

Văn phòng HĐND- UBND xã

Các cán bộ công chức

-Báo cáo kết quả rà soát TTHC theo từng lĩnh vực;

-Phương án đơn giản hóa các quy định liên quan và đề xuất kiến nghị thực thi (nếu có)

Trong năm 2020

II

Cập nhật, công bố, công khai các TTHC đã thực hiện theo quy định

1

Thường xuyên cập nhật các TTHC mới ban hành, sữa đổi, bổ sung, thay thể hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các lĩnh vực trên địa bàn xã.

Các cán bộ công chức

Văn phòng HĐND&UBND

 

Thường xuyên trong năm 2020

 

2

Công khai các TTHC đã được công bố tại nơi giải quyết TTHC

Phòng Giao dịch một cửa

Văn phòng HĐND&UBND

Các TTHC được công khai tại nơi giải quyết TTHC theo quy định

 

Thường xuyên trong năm 2020

3

Công khai các TTHC đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của xã

Văn phòng HĐND&UBND

Công chức Văn hóa TT

Các TTHC được công trên cổng thông tin điện tử của xã theo đúng quy định

Thường xuyên trong năm 2020

III

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, k iến nghị

Văn phòng HĐND&UBND các ban ngành có liên quan.

Các ban ngành có liên quan.

Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định tại quyết định số 36/2019/QĐ-UBND tại bộ phận một cửa và trang thông tin điện tử của xã

Quý I năm 2020

2

Tiếp nhận, xử lý thường xuyên các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định; đẩy mạnh việc tiếp nhận, xử lý pản ánh kiến nghị thông qua cổng thông tin điện tử và các hình thức khác

Văn phòng HĐND-UBND xã, bộ phận một cửa

Các ban ngành có liên quan.

Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định

Thường xuyên trong năm 2020

IV

Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện TTHC

1

Kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC tại UBND xã theo quy định

Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Chủ tịch UBND xã

Các ban ngành có liên quan.

Thực hiện theo kế hoạch hoặc đột xuất của Tổ công tác

Thường xuyên trong năm 2020

 

Cập nhật các tin bài truyên truyền có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC lên Cổng thông tin điện tử xã

Văn hóa thông tin, các ban ngành có liên quan

Văn hóa thông tin, các ban ngành có liên quan

Tin bài được cập nhật lên Cổng thông tin điện tử xã Thường xuyên trong năm 2020

 

V

Công tác khác

1

Triển khai các Chương trình, Đề án, Dự án về kiểm soát TTHC do Trung Ương, UBND tỉnh và UBND huyện ban hành

Văn phòng HĐND&UBND xã

Các ban ngành có liên quan.

Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện

Thường xuyên trong năm 2020

2

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên theo quy định

Văn phòng HĐND&UBND xã

Văn phòng HĐND&UBND xã

Báo cáo

Hàng quý trong năm 2020

 

3

Tổ chức đánh giá kết quả công tác kiểm soát TTHC năm 2020

Văn phòng HĐND&UBND xã

Các ban ngành có liên quan.

Tổng hợp báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm 2020

Theo quý, năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

     NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2020

(Kèm theoKế hoạch số:06 /KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của UBND xã Thạch Trị)

 

TT

Nội dung tuyên truyền

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Dự kiến sản phẩm

Thời gian thực hiện

  1

Tiếp tục triển khai thực hiện kiện toàn lại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-Cp

Văn phòng HĐND-UBND

Văn Phòng Nội vụ và các ban ngành liên quan

Quyết định kiện toàncủa UBND xã

Trong Quý I

năm 2020

  2

Công bố danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 (nếu có) trên trang thông tin điện tử xã

Công chức VHTT

Văn phòng HĐND - UBND

Quyết định công bố danh mục  TTHC được ban hành

Trong Quý I

năm 2020

3

Tiếp tục việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã đối với các lĩnh vực phù hợp

Văn phòng HĐND - UBND. Bộ phận giao dịch một cửa

 

Văn phòngHĐND&UBND xã

Các hồ sơ TTHC phù hợp của các UBND xã, các ban ngành chuyển giao cho Bưu điện tiếp nhận, trả kết quả

Thường xuyên trong

năm 2020

4

Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các ban ngành có liên quan

Nghị định được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng

Thường xuyên trong năm 2020

                   

                                                                                                      

 

                                                                                                                                    ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH TRỊ

Nguồn tin: VP UBND xã:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây